Hvad er en skovbegravelse?

 En skovbegravelse er et alternativ til en urnebegravelse på kirkegården. Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. En skovbegravelse er for alle uanset baggrund og trosretning.  Skoven, der tilbyder urnenedsættelser, skal være godkendt af kommunen og Kirkeministeriet. Urnen til afdødes aske skal være biologisk nedbrydelig.

Skovbegravelsernes historie

I 2008 blev begravelsesloven ændret, så det er muligt også at blive begravet i naturen. Ændringen skete på baggrund af en stigende interesse for at blive begravet i skoven frem for på en kirkegård. Den stigende interesse for skovbegravelser har fået flere kirker til at udvide kirkegården, så den støder op mod skovområder.

I privatejet skov blev den første danske skovbegravelsesplads etableret i 2018 i Stensballegaard Skov ved Horsens. I løbet af en knap 5-årig periode er der nu over femten skovbegravelsespladser i danske privatejede skove, og mange flere er på vej og under godkendelse. Den første kommunale skovgravplads i Danmark blev åbnet i marts 2014 i Kohaveskoven ved Odense, og siden har flere kommuner indrettet skovbegravelsesområder.

Skovbegravelser er ikke et nyt begreb i en international optik. I Tyskland, Schweiz, Holland og England har det længe været muligt at blive begravet i skoven. F.eks. i Tyskland blev kimen til skovbegravelse lagt helt tilbage i starten af 1990erne. Schweizeren Ueli Sauter fik i 1999 officiel godkendelse til etablering af skovbegravelsespladser efter, at han i nogle år havde arrangeret begravelser i naturen på sin egen grund, som han døbte FriedWald. Sauter solgte patentrettighederne til sit egenudviklede brand FriedWald til Tyskland allerede i 2000. I løbet af de sidste godt og vel tyve år har FriedWald og RuheForst cementeret sig inden for tysk skovbegravelse, og står for driften af op imod 150 skovbegravelsespladser over hele Tyskland. 

Ledreborg_Skovbegravelse_2021

Om Skovbegravelse.dk

 Skovbegravelse.dk er et initiativ, der skal give danskerne mulighed for at blive begravet under træernes kroner. Skovbegravelser er stadig et relativt nyt begreb i Danmark, og derfor kan der være mange ubesvarede spørgsmål. Vi har forsøgt at svare på nogle af disse spørgsmål i vores afsnit med oftest stillede spørgsmål.

Den første skovbegravelsesplads i privatejet skov blev etableret i Stensballegaard Skov ved Horsens i 2018 og siden er der etableret et anseeligt antal yderligere skovbegravelsespladser, alle i smukt beliggende skove, de fleste i fredskov. Se skovbegravelsespladserne her.

Skovbegravelse.dk drives, vedligeholdes og videreudvikles af Skovbegravelse Administration, i samarbejde med skovbegravelsespladserne.

Er du skovejer, og overvejer at tilbyde en del af skoven til skovbegravelser og ønsker at blive en del af Skovbegravelse.dk, hører vi gerne fra dig.

Om Skovbegravelse Administration

”Skovbegravelser har været tilladt i Danmark siden 2008, men i løbet af de første 10 år blev der kun etableret én kommunal skovbegravelsesplads, i Odense, i 2014. Skovbegravelser er i dag et primært valg sat overfor den kirkelige begravelse, og vi oplever, at mange vælger en skovgravplads for at komme tættere på naturen og for at gøre det lettere for de pårørende, da et urnegravsted i skoven ikke skal vedligeholdes og i modsætning til en askespredning til søs giver et konkret sted at søge hen for at mindes den afdøde”.

Skovbegravelse Administration samarbejder med kommunen og skovejer, og udover hjemmesidedriften fører Skovbegravelse Administration den lovpligtige administration i forbindelse med skovbegravelsespladserne under Skovbegravelse.dk

Skovbegravelse Administration blev stiftet i 2018, og er den første private virksomhed, der hjælper skovejere med at etablere skovbegravelsespladser i privatejede skove. Bag virksomheden står Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som ønskede at give danskerne valget om at blive stedt til hvile i smukke skovomgivelser fremfor den kirkelige begravelse.

 Skovbegravelse Administration står for generel kundeservice og er til rådighed ved spørgsmål fra private, bedemænd, kommuner og skovejere. Spørgsmål om skovbegravelser kan sendes via kontaktformularen eller ved at sende en mail til info@skovbegravelse.dk og på telefonen til 42 90 90 62.

Mission

Vores mission er at gøre skovbegravelser og skovbegravelse.dk til et nationalt foretagende, så hele Danmarks befolkning kan få nemmere adgang til skovbegravelse i et område, som de har tilknytning til.

Generelle forhold

 Skovbegravelsespladserne er beliggende i fredskov og derfor er der nogle forhold, der skal overholdes.

Fredskove er frit tilgængelig for offentligheden og man kan besøge skovene og skovbegravelsespladserne mellem kl. 6.00 og solnedgang. Jf. skovloven er der fri færdsel for gående og cyklende på faste stier og veje.

På skovbegravelsespladserne kan man færdes i hele området dog kun til fods.

Læs om parkeringsforholdene i bil under de enkelte skovbegravelsespladser.

Øvrige forhold for skovbegravelsespladserne:

  • Gravstederne er fredet i min. 10 år
  • Gravstederne kan forlænges fra starten, senere eller ved udløb
  • Skovgravpladserne er kun for urner, som nedsættes omkring de store træer
  • Der vil ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende
  • Der må  på de fleste af skovbegravelsespladserne ske diskret markering af urnegravstedet med en mindeplade i A5-størrelse, der kan f.eks. påføres navn eller initialer og datoer – mindepladen lægges fladt i skovbunden eller der kan hænges en mindeplakette nænsomt på træet – læs mere under de enkelte skovbegravelsespladser i skovoversigten
  • Alle, der ønsker det, kan erhverve et gravsted på skovbegravelsespladserne og der er ingen forskel på at være medlem eller ikke medlem af den danske folkekirke

Om fredskove

 Skovbegravelsespladserne ligger alle i fredskov. Fredskovspligten blev indført for ca. 200 år siden, for at sikre den fremtidige forsyning af træ efter at næsten al skov var blevet fældet i forbindelse med krige. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Læs mere om fredskov her.

Reservation og forhåndserhvervelse

  På skovbegravelsespladserne har man mulighed for både at reservere og forhåndserhverve gravsteder til fremtidig anvendelse. Vi har 4 forskellige typer gravsteder, som er placeret rundt om træerne i skoven: Enkelt urneplads, dobbelt urneplads, fler-familietræ og et familietræ. Læs mere om de forskellige gravsteder samt priser for reservation og erhvervelse her.

 Mange forhåndserhverver et gravsted for at have det hele klaret og betalt til den dag gravstedet skal bruges og dermed gøre det nemt for de efterladte. Har man en begravelsesforsikring kan det være fordelagtigt at reservere og først betale og endeligt erhverve gravstedet, når begravelsesforsikringen udbetales. Er man ikke helt sikker på, om det skal være en skovbegravelse, kan man også indledningsvis reservere og endeligt erhverve gravstedet på et senere tidspunkt.

I begge tilfælde får man et gravstedsbrev, hvor der er påført, ved hvilket træ og hvilke urnepladser man har reserveret eller forhåndserhvervet til fremtidig anvendelse.

Uanset hvilken type gravsted, man er interesseret i, kan man reservere eller forhåndserhverve gravsteder ved de ledige træer (familietræer kan kun erhverves). Man kan desuden se et udvalg af ledige træer og gravsteder online her.

Gravstedsbrev og fredning

 Når man har reserveret eller erhvervet et gravsted, modtager man et gravstedsbrev. Dette er beviset på, hvilke urnepladser, man har rådighed over. Gravstedsbrevet indeholder oplysninger om dato for bestilling, periode, navn samt kontaktoplysninger.

Et gravsted er reserveret i 10 år fra reservationsdagen. Hvis der ikke er nedsat urner i gravstedet, som man har reserveret eller erhvervet, ved periodens udløb, har man mulighed for at forlænge reservationsperioden med yderligere 10 år af gangen mod et mindre gebyr (til dækning af administrationsomkostningen). Dette gælder uanset hvilken type træ og gravsted der er reserveret eller forhåndserhvervet.

Herunder kan man læse specielle forhold for hver type urnegravsted på skovbegravelsespladsen.

Enkelt plads

 Har man reserveret eller erhvervet en enkelt plads, modtager man et gravstedsbrev som dokumentation på gravstedet.

Er gravstedet tiltænkt ens eget sidste hvilested, bør man sørge for at de nærmeste ved, hvor de kan finde gravstedsbrevet. Man kan også give bedemanden (en kopi af) gravstedsbrevet, så han eller hun ved, hvor urnen skal sættes ned.

Dobbelt plads

  En dobbelt plads er det naturlige valg for par, der ønsker at få samme hvilested. Når man reserverer eller erhverver en dobbelt plads, modtager man et gravstedsbrev med angivelse af begge udvalgte urnepladser.

Fler-familietræ

 Her erhverver man enten den nordlige eller sydlige halvdel omkring et træ til den nære familie, men man kan selvfølgelig også lade ens venner blive urnebegravet ved samme træ, da man har retten til alle urnepladser i den halvdel man har erhvervet. Man modtager et gravstedsbrev, som opbevares som “skøde” på, at man har brugsretten til den udvalgte halvdel omkring træet.

Familietræ

 Et familietræ er til de familier, der gerne vil have deres urner nedsat sammen og ligge privat. Med et familietræ skaber man en garanti for, at familien råder over samtlige urnepladser ved træet. Andre familier/venner kan kun blive nedsat rundt om det udvalgte træ, hvis man som familie ønsker det.

Når man erhverver et familietræ, og selvom Skovbegravelse Administration opbevarer en kopi af gravstedsbrevet og fører gravstedsprotokol, anbefaler vi, at familien informeres om familietræet, og hvor gravstedsbrevet opbevares.

Skovbegravelsesplads

De fleste vælger at besøge skovbegravelsespladsen og i den forbindelse udvælger et træ og et gravsted.

Skovbegravelse er nu nationalt tilgængeligt, i samtlige af landets regioner. Udforsk Skovbegravelsespladser, nær dig.

Træ og urnegravsted​

Det er muligt enten selv at besøge skovbegravelsespladserne, deltage i en åben guidet fremvisning eller aftale en personlig fremvisning. For online bestilling anvendes siden for reservation og erhvervelse .

Fremvisninger

Der holdes løbende offentlige fremvisninger på landets forskellige skovbegravelsespladser, hvor man har mulighed for at få svar på ens spørgsmål vedrørende skovbegravelse, og blive vist rundt i det pågældende skovområde samt på selve skovbegravelsespladsen. Det er også muligt at booke en personlig fremvisning af den skovbegravelsesplads, man ønsker at besøge og få yderligere viden omkring.

Skovbegravelse Landkort 2024
Clausholm Skovbegravelsesplads miljøurner biourner

Urnenedsættelse

Når en urne skal nedsættes, taler vi forløbet igennem inden dagen og aftaler bl.a. mødested, hvem der bærer og nedsætter urnen, vi forbereder selvfølgelig gravningen og sørger for, at stedet efterfølgende fremstår pænt og naturligt. Læs mere om urnenedsættelser her.

Velkommen i skoven

Der er helt generelt offentlig adgang til skovene, jf. skovloven, fra kl. 6.00 til solnedgang hele året. Det gælder for gående og cyklende på faste veje og stier. Hunde er også velkommen i skovene, de skal blot holdes i snor. På skovbegravelsespladserne kan man færdes til fods i hele området.

Der er de fleste steder mulighed for kørsel i bil og parkering i umiddelbar tilknytning til skovbegravelsespladserne. Læs mere herom på siderne for de enkelte skovbegravelsespladser.